Hero image

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO MEDIROOT

§ 1

 1. Regulamin określa organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot leczniczy, którym jest przedsiębiorca Urszula Korzeniowska zwany dalej „podmiotem leczniczym”.
 2. Podmiot leczniczy wskazany w ust. 1 prowadzi przedsiębiorstwo pod nazwą MEDIROOT Urszula Korzeniowska w Wągrowcu przy ulicy Św. Wojciecha 16.

§ 2

Regulamin obowiązuje:

 • wszystkie osoby zatrudnione przez przedsiębiorcę wskazanego w ramach prowadzonej działalności leczniczej, niezależnie od podstaw prawnych zatrudnienia;
 • wszystkich pacjentów, którym udzielane są świadczenia zdrowotne.

§ 3

Podstawowym celem podmiotu MEDIROOT jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.

§ 4

Struktura podmiotu leczniczego: I. Nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego : MEDIROOT Urszula Korzeniowska
Wągrowiec, ul. św. Wojciecha 16
II. Zaklady lecznicze: MEDIROOT Zakład Leczniczy
Wągrowiec, ul. św. Wojciecha 16
III. Jednostki organizacyjne MEDIROOT Zakład Leczniczy: MEDIROOT
Wągrowiec, ul. św. Wojciecha 16
IV. Komórki organizacyjne jednostrki MEDIROOT

   PORADNIA STOMATOLOGICZNA
   Wągrowiec, ul. św. Wojciecha 16
   PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI
   Wągrowiec, ul. św. Wojciecha 16
   Gabinet nr 1
   Budzyń, ul. Rogozińska 52
   Gabinet nr 1 dzieci
   Budzyń, ul. Rogozińska 52
   Gabinet nr 2
   Oborniki, ul. Obrzycka 88
   Gabinet nr 2 dzieci
   Oborniki, ul. Obrzycka 88
   Gabinet nr 3
   Ryczywół, ul. Szkolna 1
   Gabinet nr 3 dzieci
   Ryczywół, ul. Szkolna 1
   Gabinet nr 4
   Gąsawa, ul. Leszka Białego 6
   Gabinet nr 4 dzieci
   Gąsawa, ul. Leszka Białego 6
   Gabinet nr 4
   Gąsawa, ul. Leszka Białego 6
   Gabinet nr 4 dzieci
   Gąsawa, ul. Leszka Białego 6
   Gabinet nr 5
   Kłecko, ul. Gnieźnińska 7A
   Gabinet nr 5 dzieci
   Kłecko, ul. Gnieźnińska 7A
   Gabinet nr 6
   Żnin, ul. Wandy Pieniężnej 19
   Gabinet nr 6 dzieci
   Żnin, ul. Wandy Pieniężnej 19
   Gabinet nr 7
   Żnin, ul. Szkolna 4
   Gabinet nr 7 dzieci
   Żnin, ul. Szkolna 4
   Gabinet nr 8
   Wągrowiec, ul. Letnia 1
   Gabinet nr 8 dzieci
   Wągrowiec, ul. Letnia 1

§ 5

 1. Do głównych zadań komórki organizacyjnej należy
    realizacja zadań podmiotu i celu, dla którego został on utworzony, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym Regulaminie;
    świadczenia z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją
    świadczenia z zakresu protetyki stomatologicznej
    świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej
    świadczenia z zakresu stomatologii dziecięcej
    świadczenia z zakresu periodontologii
    świadczenia z zakresu ortodoncji
    radiologia i diagnostyka obrazowa
 2. Do podstawowych zadań komórki organizacyjnej należy:
    badanie i porada lekarska,
    określenie zaawansowania zachorowania pacjenta;
    określenie kierunku leczenia;
    postawienie diagnozy;
    orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
    opieka profilaktyczna;
    działania diagnostyczne;
    kompetentne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków;
    dbałość o należyty wizerunek podmiotu leczniczego;
    zapewnienie sprawności funkcjonowania podmiotu;
    przestrzeganie tajemnicy służbowej, kodeksów etyki zawodowej, karty praw pacjenta;
    wykonywanie innych czynności określonych w poszczególnych zarządzeniach lub poleceniach przełożonego.
    udzielenie pierwszej pomocy doraźnej
    profilaktyka stomatologiczna
    prowadzenie dokumentacji medycznej.

§ 6

 1. Świadczenia w MEDIROOT udzielne są zgodnie z harmonogramem -załącznik nr 1
 2. Rejestracja pacjentów w ramach NFZ, wpisanie na listę oczekujących oraz prywatnie dokonywana jest na podstawie zgłoszenia:
  1. Zapisy są prowadzone w godzinach pracy rejestracji.
  2. Zapisy odbywają się osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.
  3. Świadczenia zdrowotne są udzielane pacjentom w terminach z nimi uzgodnionymi.
  4. Pacjenci zapisywani są w kolejności zgłoszeń, jeśli świadczenie nie może być udzielone w dniu zgłoszenia, termin jego realizacji jest uzgadniany z pacjentem w rejestracji, następnie pacjent umieszczony jest na liście oczekujących.
  5. W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, które uniemożliwią realizację świadczenia w terminie ustalonym, pacjent jest informowany o zmianie terminu telefonicznie.
  6. W przypadku nagłego zachorowania, wypadku, urazu, zatrucia, stanu zagrożenia życia, a także porodu przyjęcie następuje niezwłocznie.
  7. Podczas rejestracji oraz w dniu zgłoszenia się na wizytę do poradni pacjent powinien mieć przy sobie dokument tożsamości.
  8. Ustala się opłaty za świadczenia zdrowotne , które nie są finansowanie ze środków publicznych.
Aktualny cennik umieszczony jest na stronie i stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 6

 1. Podmiot leczniczy udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 2. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w podmiocie leczniczym, kierują na leczenie szpitalne, badania diagnostyczna lub konsultacje specjalistyczne przez wystawienie skierowania.

§ 7

 1. Szczegółowy zakres zadań, praw i obowiązków pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego regulują odrębne, wewnątrzzakładowe przepisy o treści ustalonej przez przedsiębiorcę będącego podmiotem leczniczym.
 2. Współdziałanie między poszczególnymi jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi podmiotu odbywa się w sposób, który zapewnia sprawność funkcjonowania podmiotu oraz kompleksowość, dostępność i należytą jakość udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. Podmiot leczniczy powierza wyznaczonemu lekarzowi obowiązek nadzoru w zakresie prawidłowości i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, koordynacji pracy personelu medycznego zatrudnionego przez podmiot leczniczy oraz nadzoru nad prawidłowością prowadzenia dokumentacji medycznej i przetwarzania danych w niej zawartych.

§ 8

 1. W zakresie wskazanym w ust. 1 udzielane świadczenia zdrowotne mają charakter kompleksowy. W sytuacji, gdy podmiot leczniczy nie jest w stanie zapewnić niezbędnej kompleksowości w ramach udzielanego świadczenia, bądź wymagana jest konsultacja specjalistyczna, osoba udzielająca świadczeń udziela pacjentowi informacji o podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które mogą udzielić świadczeń w zakresie wymaganym w danym przypadku.
 2. Podmiot leczniczy prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną na zasadach określony w niniejszym Regulaminie, a także na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
 3. Podmiot leczniczy zapewnia ochronę danych zawartych w dokumentacji medycznej.
 4. Dokumentację medyczną udostępnia się w szczególności na wniosek:
  • pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta; po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia;
  • podmiotu finansującego udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  • organu władzy publicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, organu samorządu zawodów medycznych oraz konsultantów krajowego i wojewódzkiego, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru;
  • ministra do spraw zdrowia, sądu, prokuratura, lekarza sądowego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;
  • organu rentowego oraz zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;
  • zakładu ubezpieczeń, za zgodą pacjenta.
 5. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:
  • do wglądu w siedzibie podmiotu leczniczego;
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. 
 6. Za kolejne udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy pobiera opłatę w wysokości.
  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej –0,002 miesięcznego wynagrodzenia -……. zł
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,0002 miesięcznego wynagrodzenia -………zł
  • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli dokumentacja medyczna prowadzona jest w postaci elektronicznej – 0,002 miesięcznego wynagrodzenia- …….zł
  Dokumentacja zostanie wydana niezwłocznie , maksymalnie do 1 tygodnia. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za poprzedni kwartał ogłasza Prezes GUS w ,, Monitor Polski”

§ 9

Pacjentowi korzystającemu ze świadczeń zwrotnych udzielanych w ramach działalności prowadzonej przez podmiot leczniczy przysługują prawa przewidziane w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania

 1. a także w przepisach odrębnych.W rejestracji: karta praw i obowiązków pacjenta oraz księga skarg i wniosków.. Przysługuje pacjentowi możliwość złożenia skargi do Rzecznika Praw Pacjenta. Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 - 190 - 590 (z tel. stacjonarnych i komórkowych) czynna pn. - pt. w godz. 8.00 - 18.00. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta ul. Młynarska 46 ,01-171 Warszawa , Sekretariat: tel.: (22) 532 - 82 - 50 fax.: (22) 506 - 50 - 64 kancelaria@rpp.gov.pl, Numery telefonów alarmowych do ratownictwa medycznego 112, 999.
 2. Informacja o prawach uwzględniająca ograniczenia tych praw określone w przepisach prawa, udostępniona jest pacjentom w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych w formie pisemnej w miejscu ogólnodostępnym. W przypadku pacjenta niemogącego się poruszać informację taką udostępnia się w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią w pomieszczeniu, w którym pacjent przebywa.

§ 10

Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników, kieruje działalnością Zakładu i reprezentuje go na zewnątrz. Kierownik Zakładu wykonując swoją funkcję zapewnia w szczególności:

 1.  koordynację działania Zakładu
 2. współdziałanie z innymi podmiotami w zakresie realizacji świadczeń medycznych.
 3.  Podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych i finansowych
 4.  Sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników bezpośrednio podległych.
 5.  Ostatecznie rozpatruje skargi, wnioski i zażalenia pracowników i pacjentów.
Administratorem danych osobowych jest Urszula Korzeniowska .Klauzula informacyjna stanowi załącznik nr 3.

§ 11

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych pacjent ma prawo do:
  • poszanowania godności osobistej oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny
  • świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej
  • rzetelnej informacji o stanie zdrowia
  • wyrażenia zgody na udzielanie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach diagnozy i leczenia. Do obowiązków pacjenta należy:
   -   przestrzeganie regulaminu organizacyjnego MEDIROOT
   -   przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie  placówki
   -   przestrzeganie higieny osobistej
   -   posiadania ważnych dokumentów uprawniających do korzystania z nieodpłatnych świadczeń
   zdrowotnych -   przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ppoż.
   -   przestrzeganie zaleceń lekarza
 2. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w  MEDIRIOOT ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do kierownika placówki adres mailowy rkorzniowski@gmail.com
 3. Pacjenci mają prawo zgłaszania uwag, wniosków i skarg  osobom udzielającym im świadczeń zdrowotnych jak i bezpośrednio kierować je do kierownika placówki adres mailowy rkorzeniowski@gmail.com Na życzenie pacjenta udzielana jest mu odpowiedź na piśmie.
 4. Kierownik podmiotu leczniczego MEDIROOT zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

§ 12

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez kierownika zakładu.

61 306 71 0161 306 71 02mediroot.wagrowiec@gmail.com/mediroot
Copyright Mediroot © 2024
ul. św. Wojciecha 16
Wągrowiec 62-100
NIP: 606-000-98-35
REGON: 221921252
RODO
Regulamin